Tôi được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Silicon Straits không giới hạn số ngày nghỉ phép, tuy nhiên bạn cần sắp xếp công việc và thông báo trước cho chúng tôi theo thời gian quy định sau:

  • Nghỉ 1-2 ngày: Báo trước 1 ngày.
  • Nghỉ 3-7 ngày: Báo trước 2 tuần.
  • Nghỉ trên 1 tuần: Báo trước 2 tháng.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.