Thời gian thử việc tại Silicon Straits kéo dài trong bao lâu?

Thời gian thử việc kéo dài trong khoảng từ 2-3 tháng, tuỳ thuộc vào vị trí bạn ứng tuyển.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.