Ngoài những câu hỏi trên, nếu có thắc mắc khác tôi có thể hỏi ở đâu?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Nhân sự thông qua địa chỉ email [email protected] để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tuyển dụng và đào tạo của Silicon Straits.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.