Mức lương của tôi được tính như thế nào?

Silicon Straits có chính sách lương mở dựa trên hệ thống Growth Framework, bao gồm Trình độ chuyên môn (Hard skills) và Kỹ năng mềm (Soft skills), được thực hiện dựa trên quy trình:

Growth Framework - VNese-01

Dựa vào kết quả Growth Framework, vai trò và vị trí của bạn trong team (Squad Lead, Mentor…), lương của bạn sẽ được tính theo công thức riêng của Silicon Straits.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.