Chính sách hỗ trợ Macbook của Silicon Straits như thế nào?

Sau khi ký hợp đồng chính thức với Silicon Straits, bạn có thể đề xuất với bộ phận nhân sự để mua Macbook phục vụ cho công việc theo chính sách sau:

● Nếu bạn là Developer, QA, Product Manager…: bạn được hỗ trợ mua 01 máy Macbook với chi phí tối đa là 40 triệu đồng.

● Nếu bạn không phải Lập trình viên: bạn được hỗ trợ mua 01 máy Macbook với chi phí tối đa là 30 triệu đồng.

● Trong đó, công ty hỗ trợ 50% giá trị máy, 50% còn lại do người lao động thanh toán trong vòng 6 tháng bằng cách trừ dần vào tiền lương mỗi tháng.

● Người lao động cam kết làm việc tại Silicon Straits trong vòng 1 năm kể từ ngày mua máy.

● Những bạn có nhu cầu mua máy cao hơn mức quy định ở trên thì phần chênh lệch do bạn tự trả lại cho công ty.

Published by Lê Thị Đoan Trang

I’m a copywriter who loves to write content. I'm also a fan of lots of music, films and books. And especially I love flowers, garden, planters and all pretties.