Lập trình ứng dụng nhúng với thư viện EMBD của Go

Khi phát triển các ứng dụng nhúng (embedded application), tôi thường sử dụng C, C++ hoặc Python là chủ yếu. C và C++ có hiệu suất xử lý cao nhưng tốn nhiều thời gian để viết các chương trình mẫu và phát triển những ứng dụng có logic phức tạp. Đó là chưa nói đến việc […]

Relay – what is it and how to use it?

Relay is an electrical switch using electrical signal to turn on/off the current. It is also used to control a circuit by a low-power signal. On its body, you can see these characters and numbers: 10A 250VAC. 10A 125VAC. 10A 30VDC. 10A 28VDC. SRD-05VDC-SL-C. This is what they mean: 10A 250VAC: The max current intensity […]